Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov 

viac tu : 

Obsah

Aktuálne

25.10.2016

Výzva na zaplatenie hrobového miesta

Na základe VZN č.4/2016 Obce Voderady, ktorým sa určujú pravidlá a spôsob prevádzkovania miestneho pohrebiska a Domu nádeje je nájomca hrobového miesta povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom cintorína t.j. s Obcou Voderady zmluvu o nájme hrobového miesta a uhradiť nájomné za hrobové miesto. Nájomcovia, ktorí tak neurobili a nemajú zaplatený nájom za hrobové miesto budú upozornení nalepenou nálepkou , ktorá bude umiestnená na pomníku. Prosíme občanov, ktorých sa bude uvedené upozornenie dotýkať, aby sa dostavili na OcÚ , alebo zatelefonovali na telefónne číslo uvedené na nálepke a nájomnú zmluvu si uzatvorili, v opačnom prípade bude hrobové miesto podľa VZN zrušené. Ak nájomca uhradil nájomné, preukáže sa dokladom o zaplatení a nájomnou zmluvou. Zároveň prosíme občanov a nájomcov, aby nálepky z hrobov neodlepovali. Za porozumenie ďakujeme.

Detail

17.10.2016

Predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Voderady

V súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu na rok 2017 obec Voderady prijíma žiadosti právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov o dotáciu z rozpočtu obce Voderady na verejnoprospešné účely pre rok 2017. Informácie o podmienkach poskytnutia ako aj súvisiace dokumenty sú k dispozícii na web stránke obce www.voderady.sk v časti „Obecný úrad" → „Ako vybaviť" → „Dotácie".

Detail

17.10.2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.9.2016 začala na základe žiadosti Obce Voderady konanie č. CIF-430/2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku registra "C"parc. č. 2457, k. ú Voderady vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu výstavby futbalových šatní. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk

Detail

10.10.2016

VÝBEROVÉ KONANIE - VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VODERADY

Výberové konanie Obecné zastupiteľstvo vo Voderadoch v zmysle § 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov UZN. Č.94/2016 zo dňa 05.10.2016 vyhlásilo konanie voľby hlavného kontrolóra obce Voderady na deň 24.11.2016

Detail

28.09.2016

Zámer priameho predaja majetku Obce Voderady

Obec Voderady, Voderady 262, 919 42 Voderady v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Voderadoch č. 93/2016 zo dňa 08.09.2016 zverejňuje ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE VODERADY 01/2016

Detail

14.09.2016

Zmena úradných hodín pre verejnosť - STAVEBNÝ ÚSEK

Oznamujeme , že dňom 8.9.2016 sa zmenili úradné hodiny pre verejnosť na referáte obecného úradu vo Voderadoch pre stavebnú agendu nasledovne:

Detail

26.08.2016

Do školy !

Začiatok šk. roka 2016/2017

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Voderadoch oznamuje, že slávnostný začiatok školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 05. septembra 2016 s nasledovným programom: 7:45 - svätá omša 8:30 - slávnostné zhromaždenie v KD 9:00 - presun do školy. Odchod žiakov zo školy bude cca o 09:30 hodine. V tento deň je školský klub detí zatvorený.

Detail

26.08.2016

DHZ - súťaž

Súťaž DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor Voderady Vás pozýva na finále západoslovenskej ligy, ktoré sa bude konať dňa 03.09.2016, t.j. v sobotu so začiatkom o 13.00 hod., v parku pri kaštieli. Súťaží sa v požiarnom útoku s vodou a našu organizáciu bude reprezentovať družstvo mužov a žien. Súťaž sa uskutoční za každého počasia. O občerstvenie je postarané. DHZ sa teší na Vašu účasť.

Detail

Najbližšie podujatia