Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

MAVOS

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov 

viac tu : 

Obsah

Matričný úrad 

vybavuje:

matrikárka - Emília Hannikerová

zástupkyňa matrikárky - Gabriela Pittová

adresa: Obecný úrad Voderady
č. dverí 002,003, prízemie
tel:

p. Hannikerová : 033/5910042

p. Pittová :           033/5910041

email:

hannikerova@voderady.sk

pittova@voderady.sk

Matrika -  uzavretie manželstva

Pred uzavretím  manželstva je potrebné si na matričnom  úrade vo Voderadoch  vyzdvihnúť žiadosť o uzavretie manželstva. K žiadosti je potrebné doložiť:

 • rodné listy,
 • občianske preukazy,
 • právoplatný rozsudok o rozvode (ak sú snúbenci rozvedení),
 • úmrtný list bývalého manžela (ak je snúbenec vdovec alebo vdova).

Všetky doklady musia byť originály.

Manželstvo sa uzatvára podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Ak má  jeden zo snúbencov v obci Voderady trvalý pobyt, snúbenci neplatia žiadny poplatok.

Ak chcú snúbenci s trvalým pobytom v obci Voderady  uzavrieť manželstvo na inom  matričnom úrade ako príslušnom , vydá Matričný úrad Voderady povolenie na uzavretie manželstva.


Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva je cudzinec povinný predložiť  matričnému úradu tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave – nesmie byť starší ako 6 mesiacov
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • úmrtný list zomretého manžela, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklady v originály okrem rodného listu nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa vydania a v prípade, ak to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia byť aj príslušné overenia (Apostil, superlegalizácia). Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (okrem českého).


Uzavretie cirkevného sobáša

Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta farského úradu. Snúbenci predložia k uzavretiu manželstva doklady ako pri uzavretí manželstva vo vyššie uvedených prípadoch. Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo uzavrelo,  doručí Zápisnicu o uzavretí manželstva  matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

Sadzobník  správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:

Položka 18 - Matričný úrad

 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi  občanmi Slovenskej republiky - 16,50 €
 • Uzavretie manželstva  pred  iným  než  príslušným matričným  úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky  - 16,50 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 16,50 €
 • Povolenie  uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 15) - 66 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami  - 33 €
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 66 €  

Matrika - úmrtie

Osoba, ktorá vybavuje  úmrtie predloží matričnému úradu  List o prehliadke mŕtveho v 4 vyhotoveniach. Tento doklad musí obsahovať údaje o zomrelom, musí byť opatrený pečiatkou a podpisom prehliadajúceho lekára a pečiatkou a podpisom ošetrujúceho lekára.  Jeden z listov musí byť originál. Tento zostáva na matričnom úrade vo Voderadoch. Jedna kópia sa zasiela na štatistický úrad , druhá kópia zostáva kňazovi a tretia kópia sa odovzdá ošetrujúcemu lekárovi. List o prehliadke mŕtveho musí obsahovať aj dátum a hodinu úmrtia, ktorú určí lekár. Ak hodina a dátum na liste o prehliadke chýba, musia pozostalí vyhľadať lekára, ktorý je za tento úkon zodpovedný a ten musí údaj doplniť.


MATRIKA – vydanie druhopisu

Od 01.10.2015 sú všetky matričné úrady napojené na   informačný systém  CISMA (Centrálny informačný systém matrík).

Občania môžu prostredníctvom tohto systému vybaviť matričné doklady ( rodný, sobášny, alebo úmrtný list ) na najbližšom matričnom úrade, ktorý je v ich dosahu.

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis je možné vydať osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Potrebné doklady:  žiadosť o vydanie matričného dokladu, občiansky preukaz žiadateľa

Poplatok za vydanie druhopisu:   5,-- Eur

Doba vybavenia:   na počkanie,   alebo  na druhý pracovný deň

 

TLAČIVO:

Žiadosť o vystavenie matričného dokladu

k stiahnutiu : Žiadosť o vystavenie matričného dokladu