Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

MAVOS

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov 

viac tu : 

Obsah

Daň z nehnuteľností

vybavuje: Elena Mrvová
adresa: Obecný úrad Voderady
č. dverí 005, prízemie
tel: 033/5910048
email: mrvova@voderady.sk

 

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z.z. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia s výnimkou dražby a dedičstva (do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti)

Táto daň zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností ,  za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva  do 31. januára (okrem dražby a dedičstva). Nepodáva sa však každoročne, ale iba v prípade, keď u daňovníka nastanú zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, napríklad:

 • kúpa
 • predaj
 • kolaudácia
 • zmena výmery
 • zmena účelu využitia nehnuteľnosti

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností,  k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr do konca januára, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.


Daň z pozemkov
Daňovníkom je vlastník pozemku zapísaný v katastri, správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce, alebo samosprávneho kraja. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu a nájomca.
Nájomca je daňovníkom ak:

 • nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri;
 • má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom;
 • má v nájme náhradné pozemky daňovníka, ktorému boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu.

Predmet dane tvoria:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty;
 • záhrady;
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy;
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy;
 • stavebné pozemky.

Daň zo stavieb
Daňovníkom v prípade tejto dane je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, alebo samosprávneho kraja.
Predmet dane tvoria:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu;
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu;
 • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu;
 • samostatne stojace garáže;
 • stavby hromadných garáží; stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou;
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu;
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou;
 • ostatné stavby.

Daň z bytov
Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce, alebo samosprávneho kraja.


Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení