Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ 2315/257/2017/ŠM

OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu riešenia Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice - Zmena 12/2017 v k.ú. Voderady

OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu riešenia Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice - Zmena 12/2017 v k.ú. Voderady

 

 

Obec Voderady, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu riešenia Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice - Zmena 12/2017 v k.ú. Voderady.

Návrh riešenia zmeny územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Dokumentácia návrhu Zmeny 12/2017 územného plánu obce bude zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona po dobu 30 dní vystavená k verejnému nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Voderadoch v termíne

od 28.06.2017 do 27.07.2017 (vrátane).

 

Oboznámiť sa s jej obsahom je možné v čase úradných hodín na Obecnom úrade vo Voderadoch a na webovej stránke obce Voderady ( www.voderady.sk ).

V zmysle § 22 odsek 5 Stavebného zákona Vás žiadame, aby ste si svoje stanoviská a pripomienky uplatnili v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, najneskôr v deň ukončenia prerokovania návrhu riešenia zmeny územného plánu t.j. 27.07.2017.

Ak sa v uvedenej lehote nevyjadríte, predpokladá sa, že nemáte k návrhu riešenia Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice - Zmena 12/2017 v k.ú. Voderady pripomienky.

Dokumentácia návrhu riešenia zmeny územného plánu bude k  nahliadnutiu aj na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, Kollárova 8, Trnava.

Vyvesené: 28. 6. 2017

Dátum zvesenia: 27. 7. 2017

Späť