Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: Výst. VOD-327/2017/Me-337

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Voderady ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 8.11.2017 začala konanie č. VOD-327/2017 na základe žiadosti navrhovateľa o vydanie súhlasu na výrub drevín - 4 ks agátu -  rastúcich na pozemku parc. č. 730/1 v k. ú Voderady, z dôvodu stavby rodinného domu navrhovateľa.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Vyvesené: 1. 12. 2017

Dátum zvesenia: 17. 12. 2017

Zodpovedá: ŠM

Späť