Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: Výst.VOD-63/2018/Me-82

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Voderady ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 21.2.2018 začala konanie č. VOD-63/2018 na základe
žiadosti navrhovateľa o vydanie súhlasu na výrub drevín - 290 ks listnatých 
drevín, 10 ks ihličnatých drevín -  rastúcich na pozemkoch
registra "C" parc. č.250/1, 255/1, 266/1, 266/3, 266/4, 250/5, 249 v k.ú Voderady, 
z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, revitalizácie historického parku a 
rekonštrukcie kaštieľa.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konani v začatom 
správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa 
zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Vyvesené: 13. 3. 2018

Dátum zvesenia: 29. 3. 2018

Zodpovedá: ŠM

Späť