Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚ 3928/427/2017/ŠM

Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa ZUŠ vo Voderadoch

OBEC VODERADY

Obecný úrad vo Voderadoch č 262, 919 42 Voderady

Tel.: 033/5910040, voderady@voderady.skwww.voderady.sk

IČO: 00313181 DIČ: 2021175750

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
Základnej umeleckej školy vo Voderadoch

so sídlom Voderady 160; 919 42 Voderady

Kvalifikačné predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

 • stupeň vzdelania a odbor vzdelania pre uvedený druh školy stanovené vyhláškou MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka a zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 •  

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu :

Obecný úrad Voderady

Voderady 262

919 42 VODERADY

 

Uzávierka prijímania prihlášok:

15. január 2018 o 15,00 hod.

 

Obálku označte heslom:

"VÝBEROVÉ KONANIE - ZUŠ - NEOTVÁRAŤ"

 

vo Voderadoch 15.december 2017

                                                                                   doc. Ing. Pavol Augustín, CSc.

                                                                                      starosta obce Voderady

 

 

 

Vyvesené: 15. 12. 2017

Dátum zvesenia: 16. 1. 2018

Zodpovedá: ŠM

Späť