Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

 

Obecný úrad Voderady

 

 Pondelok   09:00 - 17:00  

 Utorok         nestránkový deň

 Streda         07:30- 17:00           

 Štvrtok        07:30 - 12:00

 Piatok         07:30 - 14:00

 

12:00 - 12:30 PRESTÁVKA NA OBED                  

 

viac informácií tu: 

IOMO

Aktuálne počasie

dnes, sobota 23. 10. 2021
polojasno 13 °C 6 °C
nedeľa 24. 10. jasná obloha 12/4 °C
pondelok 25. 10. jasná obloha 13/4 °C
utorok 26. 10. oblačno 12/4 °C

Súvisiace stránky

tu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Daň z nehnuteľností

vybavuje: Elena Mrvová
adresa: Obecný úrad Voderady
č. dverí 103, poschodie
tel: 033/5910048
email: mrvova@voderady.sk

 

Daň z nehnuteľností na rok 2021

 

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. je daňovník (fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ) povinný podať príslušnému správcovi dane – Obci Voderady - nasledovne:

- vlastníci nehnuteľností, ktorí v priebehu roka 2020 nadobudli novú nehnuteľnosť (kúpou, darovaním) a dátum zápisu v katastri nehnuteľností je do 1.1.2021 sú povinní podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 1.2.2021

- vlastníci, ktorí v priebehu roka 2020 predali alebo darovali nehnuteľnosť a k 1.1.2021 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností sú povinní podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 1.2.2021

- vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali v priebehu roka 2020 zmeny v stave nehnuteľností (zmena účelu využitia stavby, zmena druhu alebo výmery pozemku, vydanie právoplatného stavebného alebo kolaudačného rozhodnutia), termín na podanie priznania je do 1.2.2021

Daňová povinnosť u dediča vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal dedič vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného uznesenia o dedičstve.  Priznanie  treba podať do 30 dní od právoplatnosti uznesenia z dedičského konania.

Ak v priebehu roka 2021 daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckeho práva vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti. Daňovník je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak  je nehnuteľnosť  vo vlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich. V tomto prípade treba vyplniť tlačivo Oznámenie o dohode spoluvlastníkov.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,  priznanie k dani z nehnuteľností podáva len jeden z nich.

Priznanie k dani z nehnuteľností nepodávajú občania a podnikateľské subjekty ktorým v roku 2020 zmeny nenastali.

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností správcovi dane - Obecnému úradu Voderady do 1.2.2021 na predpísanom tlačive (Priznanie k dani z nehnuteľností), ktoré môže k  poslať poštou alebo osobne vhodiť do schránky, ktorá sa nachádza pri vstupe na obecný úrad.

 

Oslobodenie od dane

Na základe zákonnej úpravy s účinnosťou od 01.01.2021 sa u vlastníkov nehnuteľností -fyzických osôb starších ako 62  rokov - automaticky poskytne zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Daňovník (držiteľ preukazu fyzickej osoby s ZŤP alebo s ZŤP so sprievodcom), ktorému vznikol k 1. januáru 2021 nárok na zníženie dane z nehnuteľností podľa platného VZN, si uplatní tento nárok na základe vyplneného tlačiva Žiadosť o zníženie/odpustenie/oslobodenie dane z nehnuteľností najneskôr v lehote na podanie priznania na rok 2021, t.j. do 1.2.2021. Ak si daňovník nárok na zníženie dane v uvedenej lehote neuplatní, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie mu zaniká. V uvedenej lehote daňovník  predloží aj doklady preukazujúce nárok na zníženie dane.  

Na tlačive Priznania k dani z nehnuteľností sa označuje druh priznania:

Priznanie – označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát

Čiastkové priznanie – označí daňovník, ktorý už podal priznanie Obecnému úradu Voderady v predchádzajúcom období a v priebehu roku 2020 nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť  (kúpou, darovaním, dedením, dražbou) alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (vydanie právoplatného stavebného, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu užívania stavby, zmena výmery pozemku a pod.)

Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti – označí daňovník, ktorý v roku 2020 predal alebo daroval nehnuteľnosť.

Opravné priznanie - podáva daňovník do 1.2.2021 v prípade, že v už podanom daňovom priznaní na rok 2021 neuviedol všetky skutočnosti správne (chybné číslo parcely, nesprávna výmera a pod.)

Dodatočné priznanie - podáva daňovník, ktorý neuviedol správne údaje na vyrubenie dane a uplynul termín na podanie priznania (1.2.2021)

V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému daňovému priznaniu

K  Priznaniu k dani z nehnuteľností  treba doložiť:

kúpa, predaj, darovanie – Rozhodnutie katastra o povolení vkladu

zdedená nehnuteľnosť – právoplatné uznesenie o dedičstve

dražba nehnuteľnosti – osvedčenie o priebehu dražby

stavebný pozemok – právoplatné stavebné povolenie

kolaudácia stavby – právoplatné kolaudačné rozhodnutie

odstránená stavba – právoplatné búracie povolenie

zmena užívania stavby – doklad  o zmene užívania stavby

majetkové vysporiadanie manželov po rozvode – Rozhodnutie katastra o povolení vkladu

 

K Žiadosti o zníženie/odpustenie/oslobodenie dane z nehnuteľností je potrebné doložiť:

Preukaz ZŤP alebo ZŤP-S

Občiansky preukaz

 

 

Daň z ubytovania

Prevádzkovateľ je povinný predložiť správcovi dane do 15. dňa  v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac nasledovné doklady:

a) zoznam daňovníkov s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, dňa príchodu a odchodu a počtu prenocovaní v danom kalendárnom mesiaci,

b) Priznanie k dani za ubytovanie

c) uhradiť daň mesačne najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac.

 

 

Poplatok za komunálny odpad

Poplatková povinnosť vzniká z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu alebo z dôvodu užívania nehnuteľností. Občania, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržiavajú na území obce môžu požiadať o zníženie, resp. odpustenie poplatku na základe žiadosti.

Oznámenie  vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady sú občania povinní podať v priebehu roka do 30 dní  odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

 

Doklady potrebné k zníženiu/odpusteniu poplatku:

 

 • potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia,
 • potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry ) o vykonávaní práce v zahraničí (prac. zmluvu alebo prac. povolenie),
 • doklad o prechodnom pobyte a potvrdenie o vyrubení alebo zaplatení poplatku za KO v mieste prechodného pobytu,
 • potvrdenie správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt v inej obci/meste, v prípade vlastníctva bytu v inej obci/meste zálohový predpis z tohto bytu, kde sú uvedené osoby, ktoré byt užívajú ,
 • potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a dobe jeho trvania,
 • potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania,
 • potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove a dobe jeho trvania,
 • potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania ,
 • povolenie k pobytu v zahraničí.

 

 V prípade, že doklad nie je  v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebný  preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.

 


Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení

 

 

Tlačivá: