Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

 

Obecný úrad Voderady

 

 Pondelok   09:00 - 15:30  

 Utorok         nestránkový deň

 Streda         07:30- 17:00           

 Štvrtok        nestránkový deň

 Piatok         07:30 - 14:00

 

12:00 - 12:30 PRESTÁVKA NA OBED                  

 

viac informácií tu: 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

IOMO

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 6. 12. 2021
slabé sneženie 3 °C 0 °C
utorok 7. 12. jasná obloha 1/-3 °C
streda 8. 12. takmer jasno 0/-5 °C
štvrtok 9. 12. sneženie 0/-1 °C

Súvisiace stránky

tu:

Obsah

Dotácie z rozpočtu obce

vybavuje: Ing.Daniela Blejštilová
adresa: Obecný úrad Voderady
č. dverí 005, prízemie
tel: 033/5910049
email: blejstilova@voderady.sk

 

Dotácie z rozpočtu obce Voderady

1/           KOMU sú určené:

         Právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom:

-        so sídlom na území obce Voderady (ďalej len obec) alebo vykonávajúcim činnosť na území obce,

         -        poskytujúcim služby obyvateľom obce.

 

2/           ÚČEL použitia dotácie:

podpora všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov uvedených v §2 VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

 

Najmä na:

 1. dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny,
 2. štartovné a registračné poplatky,
 3. občerstvenie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri športových a kultúrnych podujatiach,
 4. materiálové zabezpečenie akcií, aktivít, projektov a podujatí,
 5. údržbu športovísk a objektov vo vlastníctve Obce Voderady, ktorá nie je technickým zhodnotením v zmysle zákona o účtovníctve,
 6. prenájom nebytových priestorov, v ktorých sa realizuje činnosť podporená dotáciou v zmysle VZN,
 7. odmeny pre účinkujúcich umelcov, cvičiteľov, trénerov a rozhodcov v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb, pričom tieto odmeny musia byť vyplácané na základe platne uzatvorených zmluvných vzťahov v súlade s osobitnými predpismi.

 

 3/          AKO VYBAVIŤ:

Žiadateľ predloží písomnú žiadosť podľa priloženého vzoru najneskôr do 31.5. príslušného rozpočtového roka. To tohto termínu môže postupne predložiť viacero žiadostí. Okrem žiadosti predloží aj nasledovné doklady:

Pri prvej žiadosti o dotáciu alebo v prípade zmien v dokladoch:

 1. výpis z príslušného registra, ak ho nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy (v zmysle Zákona proti byrokracii),
 2. doklad o pridelení IČO, ak sa tento údaj nenachádza vo výpise z príslušného registra,
 3. stanovy občianskeho združenia.

Každoročne:

 1. účtovnú závierku právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa za predchádzajúci kalendárny rok schválenú štatutárnym orgánom,

alebo

 1. správu o hospodárení občianskeho združenia (OZ) v minulom kalendárnom roku schválenú členskou schôdzou OZ a výkaz príjmov a výdavkov alebo pokladničnú knihu príjmov a výdavkov OZ.

 

4/         PODMIENKY poskytnutia dotácie:

Žiadateľ pri podaní žiadosti preukazuje:

 • 20 % príjmov v predchádzajúcom kalendárnom roku získal mimo rozpočtu obce,
 • členovia občianskych združení sa podieľajú na príjmoch OZ členskými príspevkami.

 

5/         FINANČNÝ LIMIT:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v rozpočte obce na nasledujúcich rozpočtový rok celkový limit finančných prostriedkov určených na dotácie. V súlade s týmto schváleným finančným limitom dotácie schvaľuje:

 • starosta obce v limite do 1.500,- EUR (vrátane) pre jedného žiadateľa,
 • obecné zastupiteľstvo na základe stanoviska príslušnej komisie, a to nad 1.500,- EUR, alebo aj nižšie, ak žiadateľovi v tom istom roku už boli poskytnuté dotácie v limite do 1.500,- EUR.  

Ak nie sú v rozpočte obce voľné finančné prostriedky a žiadosti boli predložené pred požadovaným termínom 31.5. príslušného roka, schvaľovaniu žiadosti bude predchádzať schválenie rozpočtového opatrenia, ktorým sa zvýšia finančné prostriedky v rozpočte na dotácie.

 

6/       VYÚČTOVANIE DOTÁCIE:

Obec poskytne finančné prostriedky vo výške 80 % schválenej dotácie po podpise zmluvy. Zostatok 20 % bude poskytnutý po vyúčtovaní celej pridelenej dotácie, a to do 5 kalendárnych dní odo dňa overenia a potvrdenia správnosti vyúčtovania dotácie zo strany zamestnancov obce.

Do konca rozpočtového roka je prijímateľ povinný predložiť Obecnému úradu písomné vyúčtovanie podľa priloženého vzoru spolu s účtovnými dokladmi.

 

Tlačivá k stiahnutiu:

 Súvisiaca legislatíva: