Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

 

Obecný úrad Voderady

 

 Pondelok   09:00 - 15:30  

 Utorok         nestránkový deň

 Streda         07:30- 17:00           

 Štvrtok        nestránkový deň

 Piatok         07:30 - 14:00

 

12:00 - 12:30 PRESTÁVKA NA OBED                  

 

viac informácií tu: 

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

IOMO

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 6. 12. 2021
slabé sneženie 3 °C 0 °C
utorok 7. 12. jasná obloha 1/-3 °C
streda 8. 12. takmer jasno 0/-5 °C
štvrtok 9. 12. sneženie 0/-1 °C

Súvisiace stránky

tu:

Obsah

Matričný úrad 

vybavuje:

Gabriela Pittová

adresa: Obecný úrad Voderady
č. dverí 004   prízemie
tel:

 

p. Pittová :           033/5910041

email:

pittova@voderady.sk

Matrika -  uzavretie manželstva

Civilný sobáš

Pred uzavretím  manželstva je potrebné si na matričnom  úrade vo Voderadoch  vyzdvihnúť žiadosť o uzavretie manželstva. K žiadosti je potrebné doložiť:

 • Rodné listy snúbencov
 • Občianske preukazy
 • Právoplatný rozsudok o rozvode (ak sú snúbenci rozvedení)
 • Úmrtný list bývalého manžela (ak je snúbenec vdovec alebo vdova)

Všetky doklady musia byť originály.

Manželstvo sa uzatvára podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Ak chcú snúbenci s trvalým pobytom v obci Voderady  uzavrieť manželstvo na inom  matričnom úrade ako príslušnom , vydá Matričný úrad Voderady povolenie na uzavretie manželstva.

Cirkevný sobáš

Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta farského úradu. Snúbenci predložia k uzavretiu manželstva doklady ako pri civilnom sobáši.  Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo uzavrelo,  doručí Zápisnicu o uzavretí manželstva  matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

Sadzobník  správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:

Položka 17

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti..................... 10 ,-- Eur


Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva je cudzinec povinný predložiť  matričnému úradu tieto doklady:

 • Rodný list
 • Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • Doklad o osobnom stave – nesmie byť starší ako 6 mesiacov
 • Doklad o pobyte
 • Doklad o štátnom občianstve
 • Úmrtný list zomretého manžela, ak sa jedná o ovdoveného cudzinca
 • Právoplatný rozsudok o rozvode, ak sa jedná o rozvedeného cudzinca
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

 

Správne poplatky :

Položka 18

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi  občanmi Slovenskej republiky ... 20,-- €

Uzavretie manželstva  pred  iným  než  príslušným matričným  úradom  medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky  ... 20,-- €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  ... 20,-- €

Povolenie  uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti ... 70,-- €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom  medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami  ... 35,-- €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom ... 70,-- €  

Uzavretie manželstva , ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt ... 200,-- €

 


Matrika - úmrtie

Osoba, ktorá vybavuje  úmrtie predloží matričnému úradu ( podľa miesta úmrtia zomrelého )  List o prehliadke mŕtveho. Tento doklad musí obsahovať údaje o zomrelom, musí byť opatrený pečiatkou a podpisom prehliadajúceho lekára a pečiatkou a podpisom ošetrujúceho lekára.  Jeden z listov musí byť originál. Tento zostáva na matričnom úrade vo Voderadoch. Jedna kópia sa zasiela na štatistický úrad , druhá kópia zostáva kňazovi a tretia kópia sa odovzdá ošetrujúcemu lekárovi. List o prehliadke mŕtveho musí obsahovať aj dátum a hodinu úmrtia, ktorú určí lekár. Ak hodina a dátum na liste o prehliadke chýba, musia pozostalí vyhľadať lekára, ktorý je za tento úkon zodpovedný a ten musí údaj doplniť.

Na matrike predložíte:

 • 4-krát list o prehliadke mŕtveho
 • Občiansky preukaz nebohého
 • Občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje

Matrika na počkanie vydá úmrtný list + oznámenie o úmrtí . Osoba, ktorá vybavuje úmrtie  obdrží žiadosť o príspevok na pohreb.


MATRIKA – vydanie druhopisu

Od 01.10.2015 sú všetky matričné úrady napojené na   informačný systém  CISMA (Centrálny informačný systém matrík).

Občania môžu prostredníctvom tohto systému vybaviť matričné doklady ( rodný, sobášny, alebo úmrtný list ) na najbližšom matričnom úrade, ktorý je v ich dosahu.

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis je možné vydať osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Potrebné doklady:  žiadosť o vydanie matričného dokladu, občiansky preukaz žiadateľa

Poplatok za vydanie druhopisu:   5,-- Eur

Doba vybavenia:   na počkanie,   alebo  na druhý pracovný deň

 

TLAČIVO:

Žiadosť o vystavenie matričného dokladu

k stiahnutiu : Žiadosť o vystavenie matričného dokladu

 

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

 

Matričné udalosti slovenských občanov , ktoré nastali  v cudzine:                                    

   narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie

Žiadateľom o zápis do osobitnej matriky je slovenský občan. Zápis do osobitnej matriky žiada prostredníctvom matričného úradu  v mieste svojho trvalého pobytu.

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom. Fotokópie  uvedených dokladom musia byt overené notárom.

Sadzobník  správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:

Položka 17

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine, do osobitnej matriky 10,-- Eur

 

ZÁPIS NARODENIA  do  osobitnej matriky

K zápisu narodenia žiadateľ – slovenský občan predloží :

 • Rodný list dieťaťa (cudzozemský)  + apostila – úradne preložený do slovenského jazyka
 • Doklad o štátnom občianstve SR žiadateľa ( občiansky preukaz, alebo osvedčenie o štátnom občianstve)
 • Rodný list žiadateľa 
 • Sobášny list žiadateľa , v prípade sobášu v cudzine : sobášny list + apostilla úradne preložený do slovenského jazyka
 • Čestné prehlásenie o stave rodičov dieťaťa – v prípade, ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení
 • Súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva , ak rodičia dieťaťa nie sú manželmi
 • Právoplatný rozsudok o rozvode, v prípade rozvodu rodičov dieťaťa

 

ZÁPIS  UZAVRETIA  MANŽELSTVA   do osobitnej matriky

K zápisu uzavretia manželstva žiadateľ  – slovenský občan predloží:

 • Sobášny list ( cudzozemský) + apostila – úradne preložený do slovenského jazyka
 • Rodný list žiadateľa
 • Doklad o štátnom občianstve SR žiadateľa ( občiansky preukaz, alebo osvedčenie o štátnom občianstve)
 • V prípade rozvodu manželstva : právoplatný rozsudok o rozvode
 • Fotokópia dokladu manžela – cudzinca : napr. pas alebo občiansky preukaz

           

ZÁPIS ÚMRTIA do osobitnej matriky

K zápisu úmrtia do osobitnej matriky – žiadateľ predloží:

 

 • Úmrtný list (cudzozemský) + apostila – úradne preložený do slovenského jazyka
 • Rodný list nebohého
 • Doklad o štátnom občianstve ( občiansky preukaz, alebo osvedčenie o štátnom občianstve )