Úradné hodiny

Obecný úrad vo Voderadoch je aktuálne pre verejnosť ZATVORENÝ. V prípade neodkladných úradných záležitostí kontaktujte pracovníkov OÚ telefonicky prípadne e-mailom.
Pondelok:  
Utorok:    
Streda:  
Štvrtok:   
Piatok:   
   
 

podatelna@voderady.sk

tel.: 033/5910040

                5910041- 42,43,48,49

 

IOMO

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 29. 10. 2020
slabý dážď 14 °C 8 °C
piatok 30. 10. slabý dážď 12/7 °C
sobota 31. 10. slabý dážď 15/11 °C
nedeľa 1. 11. oblačno 13/8 °C

Súvisiace stránky

tu:

Jazykový preklad stránky

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 578
TÝŽDEŇ: 3017
CELKOM: 689987

Obsah

Daň z nehnuteľností

vybavuje: Elena Mrvová
adresa: Obecný úrad Voderady
č. dverí 005, prízemie
tel: 033/5910048
email: mrvova@voderady.sk

 

Daň z nehnuteľností

 

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane nasledovne:

- fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ak v priebehu roku 2019 nadobudli novú nehnuteľnosť (kúpou, darovaním) a vklad do katastra nehnuteľností bol do 31.12.2019 – termín podania do 31.1.2020

- vlastníci nehnuteľnosti, ktorí zaznamenali zmenu vlastníctva v priebehu roka 2019 (zmena účelu využitia stavby, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia, zmena druhu alebo výmery pozemku a pod.) – termín podania do 31.1.2020

- občania, ktorí nadobudli nehnuteľnosť dedením a vydražením – termín podania do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká u dediča prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal dedič vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia.

Daňová povinnosť pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca po dni schválenia príklepu súdom.

Povinnosť podať priznanie na zánik daňovej povinnosti majú fyzické a právnické osoby, ktorý zanikla daňová povinnosť v priebehu roka 2019

Ak nehnuteľnosť vlastní viac vlastníkov, môže podať daňové priznanie jeden z nich spolu s  tlačivom Oznámenie o dohode spoluvlastníkov.

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2019 nenastali.

Občania, ktorí k 31.12.2019 dovŕšili vek 62 rokov a sú vlastníkmi stavby alebo bytu v našej obci, ktorá slúži na ich trvalé bývanie, môžu si požiadať o oslobodenie od dane zo stavieb a z bytov do 31.1.2020.

 

Doklady potrebné k podaniu priznaní daní z nehnuteľností

Pri kúpe, predaji a darovaní nehnuteľnosti daňovník predloží Rozhodnutie katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Pri zdedenej nehnuteľnosti daňovník predloží právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Rozhodnutie o dedičstve. Na Osvedčení alebo Rozhodnutí musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti . Dedič je povinný si podať daňové priznanie do 30 dní od právoplatnosti  dedičského rozhodnutia.

Pri dražbe  daňovník predloží Osvedčenie o priebehu dražby, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni  schválenia príklepu súdom. Termín podania priznania je do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Pri stavebnom pozemku daňovník predloží stavené povolenie s vyznačením právoplatnosti

Pri kolaudácii stavby daňovník predloží právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán, príp. skutočnú výmeru zastavanej plochy

Pri zmene v užívaní stavby daňovník predloží povolenie zmeny užívania stavby

Pri majetkovom vysporiadaní manželov po rozvode daňovník predloží  Rozhodnutie katastra o povolení vkladu

Pri odstránení stavby daňovník predloží právoplatné búracie povolenie, daňová povinnosť zaniká na základe výmazu stavby z listu vlastníctva

Pri zmene charakteru pozemku daňovník predloží výpis z listu vlastníctva

K  Žiadosti o oslobodenie dane z nehnuteľností je potrebné doložiť:

Občiansky preukaz

Preukaz ZŤP alebo ZŤP-S

Doklad o uznaní občana v hmotnej núdzi

 

Daň z ubytovania

Prevádzkovateľ je povinný predložiť správcovi dane do 15. dňa  v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac nasledovné doklady:

a) zoznam daňovníkov s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, dňa príchodu a odchodu a počtu prenocovaní v danom kalendárnom mesiaci,

b) Priznanie k dani za ubytovanie

c) uhradiť daň mesačne najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac.

 

 

Poplatok za komunálny odpad

Poplatková povinnosť vzniká z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu alebo z dôvodu užívania nehnuteľností. Občania, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržiavajú na území obce môžu požiadať o zníženie, resp. odpustenie poplatku na základe žiadosti.

Oznámenie  vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady sú občania povinní podať v priebehu roka do 30 dní  odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

 

Doklady potrebné k zníženiu/odpusteniu poplatku:

 

 • potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia,
 • potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry ) o vykonávaní práce v zahraničí (prac. zmluvu alebo prac. povolenie),
 • doklad o prechodnom pobyte a potvrdenie o vyrubení alebo zaplatení poplatku za KO v mieste prechodného pobytu,
 • potvrdenie správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt v inej obci/meste, v prípade vlastníctva bytu v inej obci/meste zálohový predpis z tohto bytu, kde sú uvedené osoby, ktoré byt užívajú ,
 • potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a dobe jeho trvania,
 • potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania,
 • potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove a dobe jeho trvania,
 • potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania ,
 • povolenie k pobytu v zahraničí.

 

 V prípade, že doklad nie je  v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebný  preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.

 


Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení

 

 

Tlačivá: