Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

GDPR

Obsah

Dotácie z rozpočtu obce

vybavuje: Ing.Viera Dobišová
adresa: Obecný úrad Voderady
č. dverí 103, poschodie
tel: 033/5910049
email: dobisova@voderady.sk

 

Dotácie z rozpočtu obce ...

1/ KOMU sú určené:

Obec môže poskytnúť dotáciu:     - právnickým osobám zriadeným obcou,

                                                           - inej obci alebo VÚC,

                                                           - miestnym právnickým osobám a živnostníkom.

2/ ÚČEL použitia:

- podpora všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov pre občanov obce, ktoré sú uvedené v priloženom VZN č. 7/2012 o podmienkach poskytovania dotácií,

- podpora podnikania a zamestnanosti v obci,

- pomoc pri likvidácii následkov živelnej pohromy alebo havárie inej obci alebo VÚC, ktoré zabezpečujú niektoré úlohy pre obec.

 

3/ AKO VYBAVIŤ:

Žiadateľ predloží písomnú žiadosť podľa priloženého vzoru najneskôr do 15.3. príslušného rozpočtového roka. Okrem žiadosti predloží aj nasledovné doklady:

- doklad o právnej subjektivite žiadateľa (výpis z príslušného registra ),

- stanovy, štatút alebo zakladateľská listina združenia,

- doklad o pridelení IČO,

- ak nie je uvedené v predchádzajúcich dokladoch, doklad o štatutárnom zástupcovi žiadateľa.

 

4/ FINANČNÝ LIMIT:

Celkový finančný limit pre všetky dotácie schvaľuje  obecné zastupiteľstvo v závere roka ako súčasť rozpočtu obce na nasledujúci rok. V súlade so schváleným celkovým limitom starosta obce schvaľuje žiadosti do 1.000,- EUR, vyššie dotácie obecné zastupiteľstvo.  Ak nie sú v rozpočte obce voľné finančné prostriedky určené pre dotácie, žiadosti prijaté po konečnom dátume predkladania žiadostí (t.j. 15.3. príslušného roka) je starosta obce oprávnený zamietnuť bez prerokovania v zastupiteľstve.

 

5/ VYÚČTOVANIE DOTÁCIE:

Poberateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu v súlade so zmluvou. Do konca rozpočtového roka je povinný predložiť obecnému úradu písomné vyúčtovanie podľa priloženého vzoru spolu s kópiami účtovných dokladov.

 

        Tlačivá k stiahnutiu:

 

         Súvisiaca legislatíva: