Menu
Obec Voderady
Voderady Oficiálna stránka obce

Voderady

Vitajte na stránkach obce, veríme že na nej nájdete užitočné informácie!

S čím Vám môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade.

2022

VZN Obce Voderady č. 4-2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Voderady

VZN Obce Voderady č.4-2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie... .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,88 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 11. 7. 2022

VZN Obce Voderady č. 3-2022 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 3-2022 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,76 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 11. 7. 2022

VZN Obce Voderady č. 2-2022 o poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

VZN Obce Voderady č. 2-2022 o poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,67 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 4. 5. 2022

VZN Obce Voderady č. 1/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na sociálne účely

VZN Obce Voderady č. 1-2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na sociálne účely .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,44 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 4. 5. 2022

Dodatok č. 1 k VZN Obce Voderady č.1-2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Účinnosť od 05.03.2022
Dodatok č. 1 k VZN Obce Voderady č.12019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,95 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 29. 3. 2022

2021

Dodatok č. 1 k VZN Obce Voderady č. 4-2019 O USTANOVENÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA ROZVOJ PRE ÚZEMIE OBCE VODERADY

Účinnosť od 01.01.2022
Dodatok č. 1 k VZN Obce Voderady č. 4-2019 O USTANOVENÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA ROZVOJ PRE ÚZEMIE OBCE VODERADY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,75 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 3. 5. 2022

Príloha č. 1 k VZN Obce Voderady č. 3/2021

Príloha č. 1 k VZN Obce Voderady č. 3-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,75 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 3. 5. 2022

VZN Obce Voderady č. 3-2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady

Účinnosť od 01.01.2022
VZN Obce Voderady č. 3-2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,79 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 5. 1. 2022

VZN Obce Voderady č. 2-2021 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia

Účinnosť od 01.01.2022
VZN Obce Voderady č. 2-2021 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,5 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 11. 7. 2022

VZN OBCE VODERADY č. 1/2021, o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o určení termínu a spôsobe zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a o určení termínu a spôsobe zápisu a podmienok prijatia detí do MŠ

VZN Obce Voderady č. 1 - 2021 o povinnom zápise dieťaťa..._.1_docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,24 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 5. 1. 2022

Dodatok č.1 k VZN č. 6/2020 o chove a držaní zvierat na území obce Voderady

Dodatok č.1 k VZN č. 62020 o chove a držaní zvierat na území obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,81 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 8. 4. 2021

2020

VZN Obce Voderady č. 7-2020 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 7-2020 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Voderady .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,6 kB
Stiahnuté: 151×
Vložené: 16. 12. 2020

VZN Obce Voderady č. 6-2020 o chove a držaní zvierat na území obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 6-2020 o chove a držaní zvierat na území obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,67 kB
Stiahnuté: 204×
Vložené: 16. 12. 2020

VZN Obce Voderady č. 5/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Voderady

VZN Obce Voderady č.5-2020 o ochrannom pásme pohrebiska ... .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,98 kB
Stiahnuté: 274×
Vložené: 6. 5. 2020

Príloha č. 1 k VZN Obce Voderady č. 3/2020

Príloha č. 1 k VZN č. 3-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,65 kB
Stiahnuté: 262×
Vložené: 17. 2. 2020

VZN Obce Voderady č. 3/2020 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Voderady

VZN Obce Voderady č. 3-2020 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,02 kB
Stiahnuté: 666×
Vložené: 17. 2. 2020

VZN Obce Voderady č. 2/2020 o spôsobe číslovania stavieb v obci Voderady

VZN Obce Voderady č. 2-2020 o spôsobe číslovania stavieb v obci Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,3 kB
Stiahnuté: 244×
Vložené: 17. 2. 2020

VZN Obce Voderady č. 1-2020 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Voderady

VZN Obce Voderady č. 1-2020 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom j – kópia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,23 kB
Stiahnuté: 274×
Vložené: 16. 12. 2020

2019

VZN Obce Voderady č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Voderady na kalendárny rok 2020 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

VZN Obce Voderady č. 5-2019 Dane a poplatky od roku 2020 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,09 kB
Stiahnuté: 473×
Vložené: 15. 11. 2019

VZN Obce Voderady č. 4 /2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN Obce Voderady č. 4 -2019 Poplatok za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,36 kB
Stiahnuté: 366×
Vložené: 15. 11. 2019

VZN Obce Voderady č. 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Voderady

VZN Obce Voderady č. 3-2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,17 kB
Stiahnuté: 285×
Vložené: 26. 8. 2019

VZN Obce Voderady č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce        

VZN Obce Voderady 1-2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,74 kB
Stiahnuté: 439×
Vložené: 26. 8. 2019

2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN Obce Voderady č.1/2015 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Voderady - Zmena v prílohe č.1 Sadzobník miestnych poplatkov platný od 01.01.2019

Dodatok č.1-2018 k VZN obce Voderady č.1-2015 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Voderady - Zmena v prílohe č.1 Sadzobnik poplatkov platný od 01.01.2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,7 kB
Stiahnuté: 463×
Vložené: 7. 11. 2018

Dodatok č. 1/2018 k Zásadám hospodárenia s finančným prostriedkami Obce Voderady

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,9 kB
Stiahnuté: 373×
Vložené: 7. 11. 2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Voderady - platný od 01.01.2019

Dodatok č. 1 k VZN 6-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Voderady - platný od 01.01.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,8 kB
Stiahnuté: 499×
Vložené: 7. 11. 2018

2017

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Voderady

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 574,83 kB
Stiahnuté: 376×
Vložené: 24. 9. 2018

VZN Obce Voderady č.6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Voderady na kalendárny rok 2018 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

VZN Obce Voderady č. 62017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Voderady na kalendárny rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 682,71 kB
Stiahnuté: 852×
Vložené: 18. 12. 2017

VZN Obce Voderady č.5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 52017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 623,75 kB
Stiahnuté: 665×
Vložené: 18. 12. 2017

VZN Obce Voderady č. 4/2017 / Príloha č. 2

Príloha č. 2 k VZN 42017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,65 kB
Stiahnuté: 502×
Vložené: 18. 12. 2017

VZN Obce Voderady č. 4/2017 / Príloha č. 1

Príloha č.1 k VZN 4 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,07 kB
Stiahnuté: 518×
Vložené: 19. 3. 2018

VZN Obce Voderady č. 4/2017 o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Voderady

VZN č. 4 - 2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,06 kB
Stiahnuté: 515×
Vložené: 18. 12. 2017

VZN Obce Voderady č. 3/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice - Zmena 12/2017 v k.ú. Voderady

VZN Obce Voderady č. 32017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice - Zmena 122017 v k.ú. Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 356,26 kB
Stiahnuté: 467×
Vložené: 10. 11. 2017

Príloha k VZN Obce Voderady č. 3/2017

Príloha k VZN 32017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391,87 kB
Stiahnuté: 637×
Vložené: 10. 11. 2017

VZN Obce Voderady č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice - Zmena 11/2017 v k.ú. Voderady

VZN Obce Voderady č. 22017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice - Zmena 112017 v k.ú. Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,7 kB
Stiahnuté: 429×
Vložené: 10. 11. 2017

Príloha k VZN Obce Voderady č. 2/2017

Príloha k VZN 22017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,69 kB
Stiahnuté: 582×
Vložené: 10. 11. 2017

VZN Obce Voderady č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice - Zmena 10/2017 v k.ú. Voderady

VZN Obce Voderady č. 12017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice - Zmena 102017 v k.ú. Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,67 kB
Stiahnuté: 471×
Vložené: 10. 11. 2017

Príloha k VZN Obce Voderady č. 1/2017

Príloha k VZN 12017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,07 kB
Stiahnuté: 572×
Vložené: 18. 12. 2017

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu

Dodatok č. 1 k VZN č. 12004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,36 kB
Stiahnuté: 471×
Vložené: 26. 9. 2017

2016

Dodatok č.1/2016 k VZN obce Voderady č.1/2015 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Voderady - Zmena v prílohe č.1 Sadzobník miestnych poplatkov

dodatok č.1-2016 k vzn č.1-2015 zmena v prílohe -sadzobnik poplatkov .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 580,54 kB
Stiahnuté: 554×
Vložené: 30. 12. 2016

VZN Obce Voderady č.6/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na sociálne účely z rozpočtu obce - Príloha č. 2

príloha č.2 k vzn 6-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,33 kB
Stiahnuté: 524×
Vložené: 30. 12. 2016

VZN Obce Voderady č.6/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na sociálne účely z rozpočtu obce - Príloha č. 1

príloha č.1 k vzn 6-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,55 kB
Stiahnuté: 472×
Vložené: 30. 12. 2016

VZN Obce Voderady č.6/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na sociálne účely z rozpočtu obce

vzn 6-2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na sociálne účely z rozpočtu obce .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,99 kB
Stiahnuté: 584×
Vložené: 30. 12. 2016

VZN Obce Voderady č.4/2016 ,ktorým určuje pravidlá a spôsob prevádzkovania miestneho pohrebiska a Domu nádeje

vzn 4-2016 prevádzkový poriadok pohrebiska obce voderady a prevádzkový poriadok domu nádeje.doc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,82 kB
Stiahnuté: 504×
Vložené: 14. 9. 2016

VZN Obce Voderady č.2/2016 o výške príspevku MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ

vzn 2-2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v mš, na čiastočnú náhradu nákladov na činnosť škd,na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v šj, o výške príspevku v zuš.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,21 kB
Stiahnuté: 641×
Vložené: 4. 8. 2016

VZN Obce Voderady č.1/2016, o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy a o určení miesta a času zápisu a podmienok prijatia detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Voderady

vzn 1-2016 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy a o určení miesta a času zápisu a podmienok prijatia detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,91 MB
Stiahnuté: 722×
Vložené: 21. 6. 2016

VZN Obce Voderady č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady

vzn 3-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,22 MB
Stiahnuté: 637×
Vložené: 21. 6. 2016

2015

VZN Obce Voderady č.1/2015 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Voderady - Príloha č. 1

príloha č. 1 k vzn č.12015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,87 kB
Stiahnuté: 493×
Vložené: 30. 12. 2016

VZN Obce Voderady č.2/2015 o podmienkach nájmu obecných bytov vo Voderadoch - Príloha č. 2

príloha č. 2 k vzn 2 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,95 kB
Stiahnuté: 468×
Vložené: 14. 9. 2016

VZN Obce Voderady č.2/2015 o podmienkach nájmu obecných bytov vo Voderadoch - Príloha č. 1

príloha č. 1 k vzn 2 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,17 kB
Stiahnuté: 417×
Vložené: 14. 9. 2016

VZN Obce Voderady č.4/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice - Zmena 9/2015, v k.ú. Voderady

vzn 4-2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce slovenská nová ves,voderady,pavlice - zmena 09-2015 v k.ú. voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,37 kB
Stiahnuté: 459×
Vložené: 22. 6. 2016

VZN Obce Voderady č.2/2015 o podmienkach nájmu obecných bytov vo Voderadoch

vzn 2-2015 o podmienkach nájmu obecných bytov vo voderadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,05 kB
Stiahnuté: 493×
Vložené: 22. 6. 2016

VZN Obce Voderady č.1/2015 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Voderady

vzn 1-2015 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,69 kB
Stiahnuté: 7,580×
Vložené: 7. 9. 2016

2013

VZN Obce Voderady č.9/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Voderady

vzn 9-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území obce voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,96 kB
Stiahnuté: 400×
Vložené: 16. 9. 2016

VZN Obce Voderady č.8/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Voderady (324.6 KiB)

vzn-c.-8-2013-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,62 kB
Stiahnuté: 570×
Vložené: 14. 9. 2016

VZN Obce Voderady č.6/2013 o verejnom poriadku v obci Voderady (565.9 KiB)

vzn-6-2013-o-verejnom-poriadku-v-obci-voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 565,89 kB
Stiahnuté: 608×
Vložené: 14. 9. 2016

VZN Obce Voderady č.5/2016 Štatút obce Voderady (1.4 MiB)

vzn-5-2013-statut-obce-voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,42 MB
Stiahnuté: 468×
Vložené: 14. 9. 2016

2012

VZN Obce Voderady č. 5/2012 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Voderady

vzn 5-2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,78 kB
Stiahnuté: 310×
Vložené: 16. 9. 2016

VZN Obce Voderady č. 1/2012 o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v obci Voderady

vzn 1-2012 o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v obci voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,35 kB
Stiahnuté: 451×
Vložené: 16. 9. 2016

VZN Obce Voderady č. 7/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Voderady (403.7 KiB)

vzn-7-2012-o-podmienkach-poskytovania-dotacii-z-prostriedkov-obce-voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,71 kB
Stiahnuté: 369×
Vložené: 16. 9. 2016

VZN Obce Voderady č. 6/2012 o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku obce Voderady (143.6 KiB)

vzn-6-2012-o-obchodnej-verejnej-sutazi-k-predaju-a-prenajmu-majetku-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,63 kB
Stiahnuté: 329×
Vložené: 16. 9. 2016

VZN Obce Voderady č. 4/2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Voderady-Príloha č.1 (86.9 KiB)

vzn-4-2012-o-nudzovom-zasobovani-pitnou-vodou-v-obdobi-krizovej-situacie-v-obci-voderady-priloha-c.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,87 kB
Stiahnuté: 419×
Vložené: 16. 9. 2016

VZN Obce Voderady č. 4/2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Voderady (118.9 KiB)

vzn-4-2012-o-nudzovom-zasobovani-pitnou-vodou-v-obdobi-krizovej-situacie-v-obci-voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,85 kB
Stiahnuté: 309×
Vložené: 16. 9. 2016

VZN Obce Voderady č. 3/2012 o ochrane drevín v obci Voderady-Príloha č.1 (111.3 KiB)

vzn-3-2012-o-ochrane-drevin-navrh-priloha-c.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,3 kB
Stiahnuté: 319×
Vložené: 16. 9. 2016

VZN Obce Voderady č. 3/2012 o ochrane drevín v obci Voderady (158.2 KiB)

vzn-3-2012-o-ochrane-drevin-navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,24 kB
Stiahnuté: 498×
Vložené: 16. 9. 2016

2011

VZN Obce Voderady č. 2/2011 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu a o sociálnej službe (75.0 KiB)

vzn-2-2011-o-sposobe-urcenia-uhrady-vysky-uhrady-a-sposobe-platenia-uhrady-za-opatrovatelsku-sluzbu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,98 kB
Stiahnuté: 396×
Vložené: 16. 9. 2016

2010

Dodatok č.1/2010 k VZN Obce Voderady č.1/2004 o určení školského obvodu na území obce Voderady

dodatok k vzn obce voderady č.1-2004 o určení školského obvodu na území obce voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,69 kB
Stiahnuté: 295×
Vložené: 16. 9. 2016

2009

2008

VZN Obce Voderady č. 5/2008 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi (1.2 MiB)

vzn-5-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,25 MB
Stiahnuté: 387×
Vložené: 14. 9. 2016

VZN Obce Voderady č. 2/2008, o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Voderady (1.0 MiB)

vzn-2-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1019,69 kB
Stiahnuté: 448×
Vložené: 14. 9. 2016

2004

VZN Obce Voderadyč č.1/2004 o určení školského obvodu Základnej školy Voderady, ktorej zriaďovateľom je Obec Voderady

vzn obce voderady č. 1-2004 o určení školského obvodu základnej školy voderady,ktorej zriaďovateľom je obec voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,98 kB
Stiahnuté: 288×
Vložené: 16. 9. 2016

Samospráva

Plagát

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 300
TÝŽDEŇ: 1246
CELKOM: 939102

Užitočné Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.