VZN č. 4/2015 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice – Zmena 09/2015 v k.ú. Voderady

Obecné zastupiteľstvo obce Voderady na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) prijalo dňa 4.11.2015 Všeobecne záväzné nariadenie OBCE VODERADY č. 4/2015, 

Viac

VZN č. 2/2015 o podmienkach nájmu obecných bytov vo Voderadoch

Obecné zastupiteľstvo obce Voderady na základe  samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods.1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov prijalo dňa 4.11.2015 Všeobecne záväzné nariadenie   OBCE VODERADY č.  2/2015 

Viac

Divadlo v Zelenči

Obec Zeleneč Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie , ktoré sa uskutoční dňa 9.11.2015 v Kultúrnom dome v Zelenči o 19,00 hod. Plagát Zeleneč

Viac