VZN Obce Voderady č.1/2016, o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka základnej školy a o určení miesta a času zápisu a podmienok prijatia detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Voderady

Obecné zastupiteľstvo obce Voderady na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ). ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení

Viac

Mariášový turnaj 2016

Obec Voderady v spolupráci s kultúrnou komisiou a tímom dobrovoľníkov Vás pozýva na Mariášový turnaj , ktorý sa uskutoční dňa 27.2.2016 ( sobota ) v Kultúrnom dome Voderady. Prezentácia hráčov je od 8,00 do 9,00 hod. Na víťaza čaká cena v hodnote 100 Eur a ďalšie hodnotné ceny podľa umiestnenia. Štartovné je 10 Eur, ktoré

Viac

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starosta obce Voderady zasadanie  obecného zastupiteľstva na deň 4.február 2016 /štvrtok/ o 17.00 hod. Zasadanie sa bude konať v zasadacej miestnosti  na Obecnom úrade vo Voderadoch. Pozvánka na OZ 4.2.2016

Viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Voderady ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.1.2015 začala na základe žiadosti Adriany Trubačovej, Voderady 162, konanie č. VOD-4/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov 1 ks vŕba rastúca na pozemku parc. č. 1145/2, k. ú

Viac