Prvomájový koncert dychovej hudby Boršičanka

stiahnuť (1)

Vážení priatelia, priaznivci dobrej dychovky ! Prijmite pekné pozdravenie od dychovej hudby B O R Š I Č A N K A Antonína Koníčka – jednej z najznámejších a najpopulárnejších kapiel z Južnej Moravy. BORŠIČANKA za krátku dobu svojej existencie už absolvovala stovky rôznych vystúpení, nielen na Morave, v Českej republike ale aj v zahraničí – napr. Rakúsko,

Viac

Stavanie Mája

IMG_7811

Vážení občania, milá mládež ! Obecný úrad vo Voderadoch v spolupráci s Kultúrnou komisiou a TJ Družstevník vás pozývajú na tradičné podujatie “Stavanie Mája “, ktoré sa uskutoční dňa 30.4.2016 ( v sobotu ) o 19,00 hod. na námestí pred kostolom. V kultúrnom programe vystúpia deti z folklórneho súboru z materskej školy a základnej umeleckej

Viac

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Voderady predložila Okresnému úradu životného prostredia Trnava , odboru starostlivosti o životné prostredie , oddeleniu manažmentu enviromentálnych rizík, Oznámenie o strategickom dokumente ,,Zmena 10/2016 Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice – v k.ú. Voderady”. Obec Voderady ho v zmysle § 6 ods. 5 zákona 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Voderady ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.3.2016 začala na základe žiadosti Moniky Jurčovej, Voderady 129, konanie č. VOD-86/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov 1 ks smrek rastúci na pozemku parc. č. 1832/6, k. ú

Viac

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starosta obce Voderady zasadanie  obecného zastupiteľstva na deň 7.apríl 2016 /štvrtok/ o 17.00 hod. Zasadanie sa bude konať v zasadacej miestnosti  na Obecnom úrade vo Voderadoch. Pozvánka na OZ 7.4.2016

Viac