Menu
Obec Voderady
Voderady Oficiálna stránka obce

Voderady

Vitajte na stránkach obce, veríme že na nej nájdete užitočné informácie!

S čím Vám môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade.

Formulár - Pripomienka k Návrhu VZN Typ: DOCX dokument, Velkosť: 13.26 kB

2024

VZN Obce Voderady č. 3/2024 o zrušení VZN Obce Voderady č. 2/2011 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

VZN Obce Voderady č. 3-2024 o zrušení VZN Obce Voderady č. 2-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,16 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 20. 2. 2024

VZN Obce Voderady č. 1/2024 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Voderady

VZN OBCE VODERADY č. 1-2024 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,98 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 20. 2. 2024

2023

VZN Obce Voderady č.11/2023 o zrušení VZN Obce Voderady č.7-2020 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Voderady

VZN č.11-2023 o zrušení VZN Obce Voderady č.7-2020 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,17 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 10/2023 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

VZN Obce Voderady č. 10-2023 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 872,35 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 9/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 9-2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 527,76 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 8/2023 o zrušení VZN Obce Voderady č. 2-2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce

VZN Obce Voderady č. 8-2023 o zrušení VZN Obce Voderady č. 2-2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,06 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 7/2023 o zrušení VZN Obce Voderady č. 4-2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZO na území obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 7-2023 o zrušení VZN Obce Voderady č. 4-2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZO na území obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,42 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 6/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Voderady a prevádzkový poriadok Domu nádeje

VZN Obce Voderady č. 6-2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Voderady a prevádzkový poriadok Domu nádeje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,21 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Voderady na kalendárny rok 2024 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

VZN Obce Voderady č. 5-2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Voderady na kalendárny rok 2024 a nasledujúce zdaňovacie obdobia – kópia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,59 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 4/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN Obce Voderady č. 4-2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,33 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 3/2023 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 3-2023 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Voderady vrátane príloh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,32 MB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 2/2023 Povodňový plán záchranných prác Obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 2-2023 Povodňový plán záchranných prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,77 MB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 3. 10. 2023

Dodatok č. 3 k VZN Obce Voderady č. 4-2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Voderady

Dodatok č. 3 k VZN Obce Voderady č. 4-2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaď .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,17 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 16. 6. 2023

VZN Obce Voderady č.6-2022 vyhlásenie Záväznej časti ÚP obce Voderady

VZN Obce Voderady č.6-2022 vyhlásenie Záväznej časti ÚP obce Voderady .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,74 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 11. 4. 2023

2022

VZN Obce Voderady č. 5/2022 o verejnom poriadku na území Obce Voderady

VZN 5_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 778,62 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 23. 9. 2022

VZN Obce Voderady č. 4-2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Voderady

VZN Obce Voderady č.4-2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie... .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,88 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 11. 7. 2022

VZN Obce Voderady č. 3-2022 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 3-2022 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,76 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 11. 7. 2022

VZN Obce Voderady č. 2-2022 o poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

VZN Obce Voderady č. 2-2022 o poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,67 kB
Stiahnuté: 273×
Vložené: 4. 5. 2022

VZN Obce Voderady č. 1/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na sociálne účely

VZN Obce Voderady č. 1-2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na sociálne účely .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,44 kB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 4. 5. 2022

Dodatok č. 1 k VZN Obce Voderady č.1-2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Účinnosť od 05.03.2022
Dodatok č. 1 k VZN Obce Voderady č.12019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,95 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 29. 3. 2022

2021

Dodatok č.1 k VZN č. 6/2020 o chove a držaní zvierat na území obce Voderady

Dodatok č.1 k VZN č. 62020 o chove a držaní zvierat na území obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,81 kB
Stiahnuté: 182×
Vložené: 8. 4. 2021

2020

VZN Obce Voderady č. 6-2020 o chove a držaní zvierat na území obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 6-2020 o chove a držaní zvierat na území obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,67 kB
Stiahnuté: 382×
Vložené: 16. 12. 2020

VZN Obce Voderady č. 5/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Voderady

VZN Obce Voderady č.5-2020 o ochrannom pásme pohrebiska ... .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,98 kB
Stiahnuté: 343×
Vložené: 6. 5. 2020

Príloha č. 1 k VZN Obce Voderady č. 3/2020

Príloha č. 1 k VZN č. 3-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,65 kB
Stiahnuté: 322×
Vložené: 17. 2. 2020

VZN Obce Voderady č. 3/2020 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Voderady

VZN Obce Voderady č. 3-2020 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,02 kB
Stiahnuté: 827×
Vložené: 17. 2. 2020

VZN Obce Voderady č. 2/2020 o spôsobe číslovania stavieb v obci Voderady

VZN Obce Voderady č. 2-2020 o spôsobe číslovania stavieb v obci Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,3 kB
Stiahnuté: 315×
Vložené: 17. 2. 2020

2019

VZN Obce Voderady č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce        

VZN Obce Voderady 1-2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,74 kB
Stiahnuté: 513×
Vložené: 26. 8. 2019

2017

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu

Dodatok č. 1 k VZN č. 12004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,36 kB
Stiahnuté: 525×
Vložené: 26. 9. 2017

2016

VZN Obce Voderady č.6/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na sociálne účely z rozpočtu obce - Príloha č. 2

príloha č.2 k vzn 6-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,33 kB
Stiahnuté: 578×
Vložené: 30. 12. 2016

VZN Obce Voderady č.6/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na sociálne účely z rozpočtu obce - Príloha č. 1

príloha č.1 k vzn 6-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,55 kB
Stiahnuté: 531×
Vložené: 30. 12. 2016

VZN Obce Voderady č.6/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na sociálne účely z rozpočtu obce

vzn 6-2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na sociálne účely z rozpočtu obce .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,99 kB
Stiahnuté: 676×
Vložené: 30. 12. 2016

2013

VZN Obce Voderady č.5/2016 Štatút obce Voderady (1.4 MiB)

vzn-5-2013-statut-obce-voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,42 MB
Stiahnuté: 536×
Vložené: 14. 9. 2016

2012

VZN Obce Voderady č. 1/2012 o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v obci Voderady

vzn 1-2012 o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v obci voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,35 kB
Stiahnuté: 515×
Vložené: 16. 9. 2016

VZN Obce Voderady č. 6/2012 o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku obce Voderady (143.6 KiB)

vzn-6-2012-o-obchodnej-verejnej-sutazi-k-predaju-a-prenajmu-majetku-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,63 kB
Stiahnuté: 376×
Vložené: 16. 9. 2016

VZN Obce Voderady č. 4/2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Voderady-Príloha č.1 (86.9 KiB)

vzn-4-2012-o-nudzovom-zasobovani-pitnou-vodou-v-obdobi-krizovej-situacie-v-obci-voderady-priloha-c.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,87 kB
Stiahnuté: 477×
Vložené: 16. 9. 2016

VZN Obce Voderady č. 4/2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Voderady (118.9 KiB)

vzn-4-2012-o-nudzovom-zasobovani-pitnou-vodou-v-obdobi-krizovej-situacie-v-obci-voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,85 kB
Stiahnuté: 372×
Vložené: 16. 9. 2016

VZN Obce Voderady č. 3/2012 o ochrane drevín v obci Voderady-Príloha č.1 (111.3 KiB)

vzn-3-2012-o-ochrane-drevin-navrh-priloha-c.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,3 kB
Stiahnuté: 386×
Vložené: 16. 9. 2016

VZN Obce Voderady č. 3/2012 o ochrane drevín v obci Voderady (158.2 KiB)

vzn-3-2012-o-ochrane-drevin-navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,24 kB
Stiahnuté: 597×
Vložené: 16. 9. 2016

2010

Dodatok č.1/2010 k VZN Obce Voderady č.1/2004 o určení školského obvodu na území obce Voderady

dodatok k vzn obce voderady č.1-2004 o určení školského obvodu na území obce voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,69 kB
Stiahnuté: 343×
Vložené: 16. 9. 2016

2009

2008

VZN Obce Voderady č. 2/2008, o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Voderady (1.0 MiB)

vzn-2-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1019,69 kB
Stiahnuté: 502×
Vložené: 14. 9. 2016

2004

VZN Obce Voderadyč č.1/2004 o určení školského obvodu Základnej školy Voderady, ktorej zriaďovateľom je Obec Voderady

vzn obce voderady č. 1-2004 o určení školského obvodu základnej školy voderady,ktorej zriaďovateľom je obec voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,98 kB
Stiahnuté: 348×
Vložené: 16. 9. 2016

Samospráva

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:569
TÝŽDEŇ:3057
CELKOM:1211298

Užitočné Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.