Menu
Obec Voderady
Voderady Oficiálna stránka obce

Voderady

Vitajte na stránkach obce, veríme že na nej nájdete užitočné informácie!

S čím Vám môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností

vybavuje: Elena Mrvová
adresa: Obecný úrad Voderady
č. dverí 103, poschodie
tel: 033/5910048
email: podatelna@voderady.sk

 

Daň z nehnuteľností 

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. je daňovník (fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ) povinný podať príslušnému správcovi dane – Obci Voderady - nasledovne:

  • vlastníci nehnuteľností, ktorí v priebehu roka 2022 nadobudli novú nehnuteľnosť (kúpou, darovaním) a dátum zápisu v katastri nehnuteľností je do 1.1.2023 sú povinní podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2023
  • vlastníci, ktorí v priebehu roka 2021 predali alebo darovali nehnuteľnosť a k 1.1.2023 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností sú povinní podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31.1.2023
  • vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali v priebehu roka 2022 zmeny v stave nehnuteľností (zmena účelu využitia stavby, zmena druhu alebo výmery pozemku, vydanie právoplatného stavebného alebo kolaudačného rozhodnutia), termín na podanie priznania je do 31.1.2023

Daňová povinnosť u dediča vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal dedič vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného uznesenia o dedičstve.  Priznanie  treba podať do 30 dní od právoplatnosti uznesenia z dedičského konania.

Ak v priebehu roka  daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckeho práva vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti. Daňovník je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak  je nehnuteľnosť  vo vlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich. V tomto prípade treba vyplniť tlačivo Oznámenie o dohode spoluvlastníkov.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,  priznanie k dani z nehnuteľností podáva len jeden z nich.

Priznanie k dani z nehnuteľností nepodávajú občania a podnikateľské subjekty ktorým v roku 2022 zmeny nenastali.

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností správcovi dane - Obecnému úradu Voderady do 31.1.2023 na predpísanom tlačive (Priznanie k dani z nehnuteľností), ktoré môže doručiť osobne na podateľňu Obecného úradu vo Voderadoch,  poslať poštou alebo osobne vhodiť do schránky, ktorá sa nachádza pri vstupe na obecný úrad.

Oslobodenie od dane

Na základe zákonnej úpravy  sa u vlastníkov nehnuteľností - fyzických osôb starších ako 62  rokov - automaticky poskytne zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Daňovník (držiteľ preukazu fyzickej osoby  ZŤP alebo  ZŤP so sprievodcom), ktorému vznikol k 1. januáru 2023 nárok na zníženie dane z nehnuteľností podľa platného VZN, si uplatní tento nárok na základe vyplneného tlačiva Žiadosť o zníženie/odpustenie/oslobodenie dane z nehnuteľností najneskôr v lehote na podanie priznania na rok 2023, t.j. do 31.1.2023. Ak si daňovník nárok na zníženie dane v uvedenej lehote neuplatní, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie mu zaniká. V uvedenej lehote daňovník  predloží aj doklady preukazujúce nárok na zníženie dane.  

Na tlačive Priznania k dani z nehnuteľností sa označuje druh priznania:

Priznanie – označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát

Čiastkové priznanie – označí daňovník, ktorý už podal priznanie Obecnému úradu Voderady v predchádzajúcom období a v priebehu roku 2021 nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť  (kúpou, darovaním, dedením, dražbou) alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (vydanie právoplatného stavebného, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu užívania stavby, zmena výmery pozemku a pod.)

Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti – označí daňovník, ktorý v roku 2022 predal alebo daroval nehnuteľnosť.

Opravné priznanie - podáva daňovník do 31.1.2023 v prípade, že v už podanom daňovom priznaní na rok 2023 neuviedol všetky skutočnosti správne (chybné číslo parcely, nesprávna výmera a pod.)

Dodatočné priznanie - podáva daňovník, ktorý neuviedol správne údaje na vyrubenie dane a uplynul termín na podanie priznania (31.1.2023)

V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému daňovému priznaniu

K  Priznaniu k dani z nehnuteľností  treba doložiť:

kúpa, predaj, darovanie – Rozhodnutie katastra o povolení vkladu

zdedená nehnuteľnosť – právoplatné uznesenie o dedičstve

dražba nehnuteľnosti – osvedčenie o priebehu dražby

stavebný pozemok – právoplatné stavebné povolenie

kolaudácia stavby – právoplatné kolaudačné rozhodnutie

odstránená stavba – právoplatné búracie povolenie

zmena užívania stavby – doklad  o zmene užívania stavby

majetkové vysporiadanie manželov po rozvode – Rozhodnutie katastra o povolení vkladu

K Žiadosti o zníženie/odpustenie/oslobodenie dane z nehnuteľností je potrebné doložiť:

Preukaz ZŤP alebo ZŤP-S

Občiansky preukaz

Daň z ubytovania

Prevádzkovateľ je povinný predložiť správcovi dane do 15. dňa  v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac nasledovné doklady:

a) zoznam daňovníkov s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, dňa príchodu a odchodu a počtu prenocovaní v danom kalendárnom mesiaci,

b) Priznanie k dani za ubytovanie

c) uhradiť daň mesačne najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac.

 

Poplatok za komunálny odpad

Poplatková povinnosť vzniká z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu alebo z dôvodu užívania nehnuteľností. Občania, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržiavajú na území obce môžu požiadať o zníženie, resp. odpustenie poplatku na základe žiadosti.

Oznámenie  vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady sú občania povinní podať v priebehu roka do 30 dní  odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Doklady preukazujúce nárok na zníženie/odpustenie poplatku sú dôveryhodné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce a to:

  • potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a dobe jeho trvania,
  • potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
  • potvrdenie, že sa v určenom období zdržiava v zahraničí (na základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu služobných, pracovných povinností, z dôvodu štúdia v zahraničí a pod.). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné doložiť preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
  • Potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
  • potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa skutočne zdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
  • potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa skutočne zdržiava.

V prípade, že doklad nie je  v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebný  preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.

Súvisiace predpisy:

Tlačivá: 

Pre občanov

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:201
TÝŽDEŇ:785
CELKOM:1125350

Užitočné Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.