Menu
Obec Voderady
Voderady Oficiálna stránka obce

Voderady

Vitajte na stránkach obce, veríme že na nej nájdete užitočné informácie!

S čím Vám môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

Dotácie

vybavuje: Ing.Daniela Blejštilová
adresa: Obecný úrad Voderady
č. dverí 002, prízemie
tel: 033/5910047 uvedené tel.číslo momentálne z technických príčin nedostupné, využite prosím prednostne e-mailovú komunikáciu, v neodkladnej záležitosti volajte na tel. číslo: 

0911 594 397

email: blejstilova@voderady.sk

Dotácie z rozpočtu obce Voderady

1/ KOMU sú určené:

 • Právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom:
 • so sídlom na území obce Voderady (ďalej len obec) alebo vykonávajúcim činnosť na území obce,
 • poskytujúcim služby obyvateľom obce.

2/ ÚČEL použitia dotácie:

 • podpora všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov uvedených v §2 VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Najmä na:

 1. dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny,
 2. štartovné a registračné poplatky,
 3. občerstvenie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri športových a kultúrnych podujatiach,
 4. materiálové zabezpečenie akcií, aktivít, projektov a podujatí,
 5. údržbu športovísk a objektov vo vlastníctve Obce Voderady, ktorá nie je technickým zhodnotením v zmysle zákona o účtovníctve,
 6. prenájom nebytových priestorov, v ktorých sa realizuje činnosť podporená dotáciou v zmysle VZN,
 7. odmeny pre účinkujúcich umelcov, cvičiteľov, trénerov a rozhodcov v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb, pričom tieto odmeny musia byť vyplácané na základe platne uzatvorených zmluvných vzťahov v súlade s osobitnými predpismi.

3/ AKO VYBAVIŤ:

 • Žiadateľ predloží písomnú žiadosť podľa priloženého vzoru najneskôr do 31.5. príslušného rozpočtového roka. To tohto termínu môže postupne predložiť viacero žiadostí. Okrem žiadosti predloží aj nasledovné doklady:

Pri prvej žiadosti o dotáciu alebo v prípade zmien v dokladoch:

 1. výpis z príslušného registra, ak ho nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy (v zmysle Zákona proti byrokracii),
 2. doklad o pridelení IČO, ak sa tento údaj nenachádza vo výpise z príslušného registra,
 3. stanovy občianskeho združenia.

Každoročne:

 1. účtovnú závierku právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa za predchádzajúci kalendárny rok schválenú štatutárnym orgánom,

alebo

 1. správu o hospodárení občianskeho združenia (OZ) v minulom kalendárnom roku schválenú členskou schôdzou OZ a výkaz príjmov a výdavkov alebo pokladničnú knihu príjmov a výdavkov OZ.

4/ PODMIENKY poskytnutia dotácie:

Žiadateľ pri podaní žiadosti preukazuje:

 • 20 % príjmov v predchádzajúcom kalendárnom roku získal mimo rozpočtu obce,
 • členovia občianskych združení sa podieľajú na príjmoch OZ členskými príspevkami.

5/ FINANČNÝ LIMIT:

 • Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v rozpočte obce na nasledujúcich rozpočtový rok celkový limit finančných prostriedkov určených na dotácie. V súlade s týmto schváleným finančným limitom dotácie schvaľuje:
 • starosta obce v limite do 1.500,- EUR (vrátane) pre jedného žiadateľa,
 • obecné zastupiteľstvo na základe stanoviska príslušnej komisie, a to nad 1.500,- EUR, alebo aj nižšie, ak žiadateľovi v tom istom roku už boli poskytnuté dotácie v limite do 1.500,- EUR.  
 • Ak nie sú v rozpočte obce voľné finančné prostriedky a žiadosti boli predložené pred požadovaným termínom 31.5. príslušného roka, schvaľovaniu žiadosti bude predchádzať schválenie rozpočtového opatrenia, ktorým sa zvýšia finančné prostriedky v rozpočte na dotácie.

6/ VYÚČTOVANIE DOTÁCIE:

 • Obec poskytne finančné prostriedky vo výške 80 % schválenej dotácie po podpise zmluvy. Zostatok 20 % bude poskytnutý po vyúčtovaní celej pridelenej dotácie, a to do 5 kalendárnych dní odo dňa overenia a potvrdenia správnosti vyúčtovania dotácie zo strany zamestnancov obce.
 • Do konca rozpočtového roka je prijímateľ povinný predložiť Obecnému úradu písomné vyúčtovanie podľa priloženého vzoru spolu s účtovnými dokladmi.

Tlačivá k stiahnutiu:

 Súvisiaca legislatíva:

VZN Obce Voderady 1-2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Typ: PDF dokument, Velkosť: 482.74 kB

Dodatok č. 1 k VZN Obce Voderady č.1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf (132.95 kB)

Pre občanov

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:171
TÝŽDEŇ:3006
CELKOM:1253670

Užitočné Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.